Schematerapi

En integrativ terapiform med inslag av KBT, anknytningsteori och upplevelsebaserade interventioner

Scheman/livsteman
Det finns många olika dysfunktionella livsteman som vi människor kan fasta i. Det kan röra sig om ett dysfunktionellt livstema om du exempelvis:
dras till människor som behandlar dig illa,
allt för ofta låter andras behov gå före dina,
har en känsla av att behöva ta på dig en mask för att kunna bli accepterad,
har en känsla av att det är något allvarligt fel på dig och att du verkligen inte duger,
ofta blir arg på ett sätt som inte känns rimligt efteråt,
har en känsla av att vara olycklig och värdelös,
lever enligt devisen att anfall är bästa försvar,
underkastar dig andras vilja trots att det inte känns bra för dig,
har en känsla av att ingen kan förstå dig på djupet,
är upptagen av rädsla för att bli övergiven,
känner dig utanför i vilket sammanhang du än befinner dig i,
har perfektionistiska krav på dig själv och/eller andra.

Att sitta fast i ett livstema kan många gånger upplevas som att ”det bara är så här och går inte att göra något åt”. Schematerapi är utformat för att bearbeta och förändra denna typ av livsteman. Schematerapi kombinerar KBT-metoder med psykodynamiska och upplevelsebaserade metoder. Schematerapi utvecklades ursprungligen för att behandla personer med Emotionell Instabilitet, vilka ofta vuxit upp under otrygga förhållanden. Schematerapi har även visat sig vara verksamt för många personer som av olika anledningar sitter fast i olika dysfunktionella mönster i relation till sig själva och andra

Grundläggande känslomässiga behov
Vi bär alla våra olika åldrar inom oss. Erfarenheter vi gjort under uppväxten påverkar hur vi i vuxen ålder relaterar till oss själva och andra. Schematerapi bygger på premissen att det finns vissa grundläggande känslomässiga behov som behöver tillgodoses under uppväxten för att vi människor ska kunna utvecklas på ett sunt sätt:
Trygg anknytning och acceptans
Autonomi: Att få uttrycka oss och utvecklas i egen riktning
Lekfullhet och känslomässig öppenhet
Vägledning/rimliga gränser
Om behoven inte blir tillgodosedda i våra närmaste relationer bildas ”sår” eller med andra ord scheman/livsteman. Scheman är djupt rotade övertygelser om oss själva och andra, som vi lärt oss tidigt i livet.

I nuläget finns forskningsbelägg för 18 olika scheman:
Övergivenhet/Instabilitet
Misstillit/Utnyttjande
Känslomässig försummelse
Defekt/Skam
Social isolering/Utanförskap
Beroende/Inkompetens
Sårbarhet för skada och sjukdom (katastrofierande)
Sammanflätat/Outvecklat själv
Misslyckad (beträffande prestationer)
Berättigande/Grandiositet
Bristande självkontroll/Självdisciplin
Underkastelse
Självuppoffring
Bekräftelsesökande
Negativism/Pessimism
Känslomässigt återhållen
Obevekliga krav/Hyperkritisk
Straffande

Copingstrategier
Ett barn som växer upp i en miljö som inte tillgodoser dess grundläggande känslomässiga behov på ett tillräckligt bra sätt försöker instinktivt skydda sig genom att anpassa sig. Barnet utvecklar så att säga copingstrategier för att överleva och behålla viktiga relationer. Strategierna följer de biologiska principerna vid alarmberedskap: kamp, flykt eller följsamhet. I schematerapi kallas kampstilen för överkompensation, flyktstilen för undvikande, följsamheten för resignation.

Exempel på effekten av olika copingstrategier
Som vuxen kan en person som exempelvis lever med schemat/livstemat Övergivenhet/Instabilitet och som har en överkompenserande copingstil komma att stöta bort partners och viktiga närstående genom att vara klängig, dominerande och kontrollerande. En person med resignerande copingstil kan komma att välja partners och viktiga närstående som är otillgängliga och oförutsägbara. Vid en undvikande copingstil kanske man undviker nära relationer helt och hållet, av rädsla för att bli övergiven.

Är livstemat Känslomässig försummelse kan en överkompenserande copingstil innebära att man ställer krav på att andra ska möta alla ens behov, vid en undvikande copingstil att man drar sig undan och isolerar sig, vid en resignerande copingstil att man dras till kalla, avstängda partners och avvärjer andra från att ge emotionell värme.

Det finns hopp!
Det kan upplevas som mycket smärtsamt och hopplöst att behöva brottas med samma livsteman om och om igen utan att kunna se hur man skulle kunna leva på ett annat sätt. I Schematerapi tar vi reda på vilka behov som inte har tillgodosetts under uppväxten och ringar in de scheman som är mest framträdande. Vi kartläger copingstrategier och arbetar därefter tillsammans med samtal och olika övningar för att läka såren. 

Boktips:
Lev som du vill och inte som du lärt dig, Jeffrey Young & Janet Klosko